Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
1.1. OK RESET s.r.o.  (dále jen „Provozovatel“, „Prodejce“ nebo „Prodávající“) provozuje internetový obchod s výtvarnými díly na webu www.anit.cz (dále jen „internetový obchod“). Sídlo společnosti: Anenská 3/2, Brno, PSČ 602 00, IČ: 060 23 959, DIČ: CZ06023959, č. účtu: 115-4425970297/0100, vedený u Komerční banky, a.s.
1.2. Kupující – spotřebitel – (dále jen „Kupující“ nebo „Spotřebitel“) je fyzická či právnická osoba, která nakupuje za jiným účelem než je další prodej výtvarného díla.
1.3. Pokud právní vztahy nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“), řídí se tyto příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše v platném znění dle novelizací.
1.4. Kupujícím – podnikatelem (dále „Kupující – podnikatel“) se rozumí subjekt, který není spotřebitelem, který samostatně vykonává výdělečnou činnost na vlastní účet za účelem dosahování zisku.
1.5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím a upravují vzájemná práva a povinnosti obou stran vyplývající z kupní smlouvy. Pokud si Kupující s Prodávajícím nesjednají v tom kterém případě specifické podmínky, platí pro ostatní neupravené aspekty vždy tyto Obchodní podmínky.
1.6. Návrhem k uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího je umístění nabízeného zboží na webové stránky tohoto internetového obchodu. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím a přijetím této objednávky Prodávajícím. Provede-li Kupující v objednávce změny či doplnění (o dodatky, podmínky, výhrady), a to i v případě, že tyto úpravy nijak podstatně nemění podmínky nabídky, jedná se o odmítnutí stávajícího návrhu kupní smlouvy, resp. nabídky. Změněná či doplněná kupní smlouva se považuje vždy za nový návrh na její uzavření.
1.7. Uzavřením kupní smlouvy Kupující současně uděluje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném znění.
1.8. Obchodní podmínky se nevztahují na jednotlivé případy, kdy kupující osobou je Kupující – podnikatel. Na tyto obchodní případy se vztahují všeobecně platné zákonné úpravy pro kupní smlouvy.

2. Cena zboží
2.1. Cena zboží je vždy smluvní a je uváděna vždy aktuální a včetně DPH, je-li prodejce plátcem DPH. Prodávající v současné době NENÍ PLÁTCEM DPH.
2.2. Pokud Kupující požaduje dopravu zboží na jím uvedenou adresu, bude ke kupní ceně za zboží připočtena cena za dopravu a balné dle aktuálního ceníku Prodávajícího. Ceník je přístupný při objednávce zboží.
2.3. Pokud Kupující chce platit dobírkou při převzetí, ke kupní ceně za zboží bude připočtena cena za její realizaci dle ceníku Prodávajícího. Ceník je přístupný při objednávce zboží.
2.4. Pokud Kupující požaduje (a Prodávající současně nabízí) extra služby v souvislosti s realizací prodeje zboží z internetového obchodu, ke kupní ceně za zboží bude připočtena cena dle ceníku Prodávajícího. Ceník je přístupný při objednávce zboží.
2.5. V případech zasílání zboží do zahraničí budou ke kupní ceně připočteny náklady na dopravu zboží do zahraničí.
2.6. Finální cenu (dále „Finální cena“ nebo „Konečná cena“) zahrnující cenu za zboží včetně všech dalších cen za služby s prodejem spojené (ve smyslu znění odst. 2.2 až 2.5. těchto Obchodních podmínek) uvede Prodávající Kupujícímu ještě před odesláním finálního znění objednávky Prodávajícímu.
2.7. Provozovatel internetového obchodu, resp. Prodávající, si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv ceny za zboží či služby a to bez předchozího upozornění a kdykoliv v průběhu prezentace zboží vyjma případů, kdy již byla právoplatně uzavřena kupní smlouva.

3. Platební podmínky
3.1. Prodejce umožňuje úhradu několika způsoby: (i) platební kartou, (ii) rychlým bankovním převodem, (iii) bankovním převodem, (iv) dobírkou.
3.2. Při volbě úhrady platební kartou je Kupující přesměrován na server třetí strany, kde zadá údaje své platební karty a po provedení platby bude objednávka potvrzena a Finální cena odečtena z bankovního účtu Kupujícího.
3.3. Při platbě rychlým bankovním převodem bude Kupující přesměrován na server třetí strany (jím zvolené banky), kde zkontroluje údaje pro platbu a po provedení platby bude objednávka potvrzena a Finální cena odečtena z bankovního účtu Kupujícího.
3.4. Při platbě bankovním převodem je číslo účtu Prodávajícího  115-4425970297/0100 a jako variabilní symbol uvede Kupující číslo objednávky.
3.5. Při platbě dobírkou bude kupní cena uhrazena při převzetí zboží od přepravce (dále jen „Doručovatel“) v místě převzetí. Platbu dobírkou lze provést v hotovosti nebo platební kartou, pokud to umožňují podmínky Doručovatele.
3.6. Finální cena za zboží je uhrazena dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

4. Dodání zboží
4.1. Zboží bude Kupujícím doručováno prostřednictvím třetích stran, tzn. Doručovatelem.
4.2. Zboží bude předáno Doručovateli k doručení Kupujícímu ve lhůtě 10ti pracovních dnů od úplné úhrady Finální ceny Kupujícím. To neplatí pro převzetí a úhradu formou dobírky.
4.3. Provozovatel není odpovědný za škody způsobené Doručovatelem (poškození zboží, prodlení).
4.4. Jestliže je z důvodu na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jinak, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakováním doručení zboží.

5. Reklamační řád
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran z důvodu vadného plnění se řídí obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku.
5.2. Kupující má právo uplatnit vady, které se vyskytnou u zboží v zákonem stanovené době, tj. dle současně platné úpravy v termínu 24 měsíců od data převzetí zboží.
5.3. Prodávající je Kupujícímu odpovědný za to, že zboží nemá při převzetí žádné zjevné vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí zboží má toto vlastnosti, které si obě strany ujednaly a chybí-li toto ujednání, tak má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží. Dále Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží se hodí k deklarovanému účelu použití a má odpovídající jakost, sjednané míry / hmotnost / množství a obecně vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.4. Vada zjištěná v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží znamená, že zboží bylo vadné již při převzetí Kupujícím.
5.5. Práva z vadného plnění se uplatňují Kupujícím u Prodávajícího. Za termín uplatnění reklamace se považuje datum doručení zboží na adresu určenou Prodávajícím. Není-li stanoveno jinak, je takovým místem sídlo Prodávajícího.
5.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je nutné, aby se Kupující prokázal nákupním dokladem a vytknul Prodávajícímu konkrétní vadu a popis této vady.
5.7. Právo z vadného plnění nelze uplatnit, pokud Kupující před převzetím věci již věděl, že zboží má konkrétní vadu (byl na tuto Prodávajícím upozorněn), nebo tuto vadu sám Kupující způsobil.
5.8. O vyřízení a způsobu vyřízení reklamace a také termínu převzetí je Prodávající povinen Kupujícího informovat na adresu uvedenou Kupujícím nebo prostřednictvím dohodnutého kontaktního údaje (e-mail, telefonní kontakt, SMS, ….).
5.9. Pokud si Kupující reklamaci ve lhůtě stanovené Prodejcem nevyzvedne, je Prodejce oprávněn si účtovat přiměřené skladovací náklady, případně zboží prodat na účet Kupujícího. Prodejce musí Kupujícího na plánovaný odprodej zboží upozornit a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k převzetí zboží a úhradě skladovacích nákladů.

6. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem
6.1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a bez sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží. Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze ze zákonných důvodů. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu číslo účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu prokazatelně odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
6.2. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, odpovídá Kupující Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku užití jinak, než je požadováno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn tento nárok jednostranně započíst vůči pohledávce Kupujícího na vrácení Konečně ceny.
6.3. Odstoupí-li oprávněně Kupující od kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit peněžní prostředky ve výši ceny vráceného zboží bez nákladů na dodání zboží (tj. bez balného a poštovného) a to nejpozději do 14ti dnů od odstoupení.

7. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím
7.1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě (např. prodej díla mimo internetový obchod, neaktuální nabídka, ….).
7.2. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím bude Kupujícímu oznámeno neprodleně e-mailem (uveden Kupujícím při vytvoření objednávky) na adresu Kupujícího. Dále je Prodávající povinen neprodleně vrátit již zaplacenou cenu Kupujícímu.
7.3. Při porušení podmínek kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy. Povinností Kupujícího pak je uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou (např. doprava zboží a balné v případě nepřevzetí zboží).

8. Osobní údaje
8.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, e-mail, pohlaví, číslo účtu, telefonní číslo) a shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.
8.2. Kupující uděluje Prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování a shromažďování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a souhlasí se zasíláním informací o zboží či službách Prodávajícího na e-mail poskytnutý Kupujícím. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat.
8.3. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo i v rozporu se zákonem, nebo jsou osobní údaje nepřesné, může požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat nápravu či odstranění takto vzniklého stavu.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Pokud by některé znění těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neúčinné či neplatné (popř. v rozporu s platnými zněními zákonů), nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, přičemž ty které neplatné či neúčinné části se nahrazují platnými zněními zákonů ČR.
9.2. Znění Obchodních podmínek a kupní smlouvy podléhá změnám a doplnění ze strany Prodejce. Platnost a účinnost nastává okamžikem zveřejnění. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklá před účinností nového znění Obchodních podmínek nejsou změnami dotčena, pokud však toto není v rozporu s platnými zákony ČR.
9.3. Kupující – spotřebitel je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele oprávněn využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Oprávněným subjektem pro toto řešení je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
9.4. Při prodeji do zahraničí se obě strany (Kupující i Prodávající) zavazují řídit českým právním řádem.
9.5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19.12.2017.

10. EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.